Zplynovací kotel BLAZE COMFORT

Na kusové dřevo, brikety, štěpku a piliny

 • 3 patenty
 • Výhodná cena, nízká spotřeba paliva, kompaktní rozměry
 • Certifikovaná regulovatelnost výkonu 50–100 % umožňuje instalaci menší akumulační nádrže
 • Komfortní poloautomatický provoz a obsluha
 • Možnost spalovat brikety, štěpku, piliny, vlhké palivo
 • Možnost samotížného zapojení
 • Certifikovaný kotel dle ČSN EN 303-5, 5. emisní třída, splňuje Ecodesign

Výhody zplynovacího kotle na dřevo

 1. Mechanická detekce zbytkového paliva

  Tento unikátní systém zabezpečuje automatický stáložár tak, že při poklesu objemu paliva v přikládací komoře dojde k vypnutí ventilátoru a tím je zastaven proces hoření. Tato přesná detekce udrží stáložárnou vrstvu ve spalovací komoře několik hodin a tím se několikanásobně sníží počet roztápění v kotli za sezonu. V případě, že uživatel nepřiloží včas, zůstane v topeništi vrstva nespálených uhlíků (v podobě dřevěného uhlí), která je ideální pro další roztápění v kotli, bez nutnosti čištění topeniště. Stačí vrstvu zapálit kusem papíru a je možné přiložit další palivo. Originální řešení, které je patentově chráněno.

 2. Ochrana před nízkoteplotní korozí

  Zabudovaný termostat s nastavenou teplotou 60°C a speciální konstrukce směšování v tělese kotle zajišťují ochranu kotle. Možné je samotížné zapojení do akumulační nádrže bez nutnosti čerpadel. Značná úspora při instalaci a bezpečný provoz. Záruka 7 let na těleso kotle, bez dalších podmínek (volitelné příslušenství).

 3. Třípásmový přívod vzduchu

  Zajišťuje rovnoměrné odhořívání paliva a umožňuje kvalitní spalování paliv různých rozměrů (štěpku, piliny, brikety i nižší kvality). Předsoušecí vzduch, který je přiváděn (v případě potřeby) do horní části komory vysouší případné vlhké palivo, aby bylo možné jej kvalitně spálit a zachovat vysokou účinnost kotle a nízké emisní hodnoty.

 4. Protikorozní ochrana systémem izolované kompaktní teplé komory

  V izolované kompaktní přikládací komoře nejsou stěny přímo ochlazovány vodou – mají vyšší teplotu, což zabraňuje kondenzaci. Životnost kotlů této koncepce je několikanásobná oproti běžným zplynovacím kotlům. Umožňuje také spalování vlhčího paliva, bez výrazného snížení životnosti kotle. Díky vyšší teplotě stěn, nedochází k nepříjemnému usazování dehtu v přikládací komoře. Kompaktní zplynovací komora je samostatným prvkem, který je izolován od stěn kotle s vodou pro ještě delší životnost. Komoru je možné vyměnit.

 5. Spádované dno zplynovací komory

  Zajišťuje samočinné odvádění popela ze spalovací komory v průběhu hoření a zcela odpadá nutnost čištění před novým roztápěním.

 6. Špičková regulovatelnost výkonu kotle

  Umožňuje přímo nastavit požadovaný výkon kotle v procentech a regulovat kotel kontinuálním provozem. Nastavení sníženého výkonu zajistí dlouhou dobu hoření v kotli, při srovnatelné kvalitě spalování, jako když je výkon nastaven na 100 %. Umožňuje instalaci akumulační nádrže až o polovičním objemu, oproti běžným kotlům.

Porovnání parametrů zplynovacích kotlů

BLAZE COMFORTBěžný kotel
Regulovatelný výkonANONE
Samotížné zapojeníANONE
Provoz při výpadku el. energieANONE
Možnost spalovat sypké palivoANONE
Možnost spalovat vlhké palivoANONE
Doba hoření na jedno přiložení (max. naplněná komora)3–8 hod2–5 hod
Využitelný objem přikládací komorycca 90 %cca 70 % (čelní přikládání)
Spotřeba paliva0,25–0,35 kg/kWh0,35–0,45 kg/kWh

Přednosti a možné úspory

Nízké provozní náklady

 • Úspora paliva – je zajištěna patentovaným systémem detekce stáložárné vrstvy a dalšími progresivními prvky (vícepásmový přívod primárního vzduchu, teplá přikládací komora, způsob řízení výkonu, předehřátý sekundární vzduch, atd.). Kotel proto dociluje vysoké účinnosti v reálném provozu. Díky přesné detekci vyhoření paliva, nedochází ke ztrátám při dohořívání zbytkové vrstvy a následném rozběhu.Kotel BC15: úspora 1-2 m³ paliva, tj. 1.000-2.000 Kč/rok (10.000-20.000 Kč za 10 let). Větší výkony úměrně více.
 • Úspora elektřiny – způsobilost k samotížnému zapojení (bez čerpadla a směšovacích armatur) šetří náklady na elektřinu. Úspora cca 150 kWh – 500 Kč/rok (5.000 Kč/10 let)
 • Úspora nákladů na servis a údržbu – progresivní koncepční prvky (např. dělené žárové tvarovky ze speciální keramiky, komponenty ze špičkové žáruvzdorné oceli, atd. spolu zajišťují uživateli nízké náklady na díly podléhající opotřebení. Minimum souvisejících technologií (nemusí být čerpadlo, Laddomat, externí dochlazování, atd.) rovněž minimalizuje riziko poruch, nároků na údržbu a s tím souvisejících nákladů. – úspora 5.000-10.000 Kč/10let

Kvalita spalování

 • Originální konstrukce spalovacího prostoru, kdy palivo odhořívá rovnoměrně konstantním výkonem (palivo nenahoří v celém objemu násypky, ale odhořívá jen ve spodní vrstvě).
 • Kotel umožňuje kvalitně spalovat paliva různých rozměrů – štěpku, piliny, brikety nižší kvality (malé či málo slisované). Běžné zplynovací kotle jsou velmi citlivé na rozměry a druh paliva. Finanční úspora díky schopnosti spalovat levnější palivo (štěpku) může dosáhnout až 50% ceny paliva… tj. 0-15 000 Kč/rok
 • Kotel má unikátní konstrukci přikládacího prostoru, systémem tzv. „kompaktní teplé komory“, kde stěny přikládací komory jsou zcela oddělené od vody a navíc teplotně izolované. Nedochází tedy k nadměrnému ochlazování paliva a spalování je proto kvalitní i při nízkém výkonu i u dřeva s větším podílem vlhkosti.
 • Regulátor vyhodnocuje okamžitý výkon kotle a zajišťuje, že kotel pracuje v pásmu nastavitelných výkonů s kvalitním spalováním a vysokou účinností.
 • Patentovaný systém 3 pásmového přívodu vzduchu umožňuje spalovat velké kusy paliva a kusové dřevo s vyšší vlhkostí.

Dlouhá životnost

 • Při zplynování dřeva vznikají organické kyseliny (kyselina octová, aj.). U běžných kotlů (z ocelových plechů nebo litiny) tyto kyseliny kondenzují na stěnách přikládací komory a způsobují chemickou korozi, která velmi zkracuje životnost kotle. Použitý systém kompaktní teplé přikládací komory tento problém zcela odstraňuje, protože komory mají vyšší teplotu, což zabraňuje kondenzaci. Životnost kotlů této koncepce je výrazně vyšší, než u kotlů na dřevo bez podobné ochrany.
 • Patentovaný systém integrovaného směšování vody (volitelné příslušenství) zajišťuje, že teplota ostatních teplosměnných ploch, které jsou ve styku se spalinami, je za provozu vyšší než rosný bod spalin (60°C). Jedná se tedy o dokonalou ochranu teplosměnných ploch výměníku před nízkoteplotní korozí. Náš kotel vydrží až 20 let a běžný kotel (bez protikorozní ochrany) průměrně 10 let.

Nízké celkové pořizovací náklady

 • Patentovaný systém směšování integrovaný v kotli (volitelné příslušenství), nahrazuje standardní ochranu zpátečky. Díky tomu je možné realizovat samotížné zapojení s akumulační nádrží a není nutná nákladná mísící armatura (např. typu Laddomat), čerpadlo, systém havarijního dochlazování. To představuje významnou úsporu v instalaci kotle a současně umožňuje provoz kotle (cirkulaci vody) i při výpadku elektřiny – úspora související technologie (5.000–10.000 Kč) při zapojení
 • Díky výtečné regulovatelnosti výkonu je možné dosáhnout stejně kvalitního provozu (z hlediska efektivity a komfortu) i s menším objemem akumulačních nádrží než u běžných kotlů. To je další významná investiční úspora – úspora 10.000–20.000 Kč
 • Malé zástavné rozměry, malé prostorové nároky na instalaci a prostorové nároky na obsluhu spolu s prostorovou variabilitou kotle (flexibilní poloha hrdla spalin, pravolevé výstupy vody, pravolevá dvířka) minimalizují potřebný zastavěný prostor a mnohdy vůbec umožňují instalaci (do mnohých objektů se běžné kotle s požadovanými nádržemi ani nevejdou). V součtu náš kotel ušetří min. 1 m²

Komfort obsluhy

 • Díky výtečné regulovatelnosti a patentovanému systému automatického stáložáru je počet roztápění v kotli za sezónu několikanásobně menší než u běžných kotlů. Detekční rameno přesně a spolehlivě vyhodnotí kdy je optimální vrstva zbytkového paliva pro přepnutí do stáložárné odstávky. To zajistí maximální čas pro další přiložení bez nutnosti nového zátopu. Pokud i tak dojde k vyhasnutí, zůstává v topeništi ideální zátopová vrstva dřevěného uhlí, kterou stačí pouze zapálit (např. kouskem papíru) a následně již přiložit běžné dříví. Nutnost běžného roztápění (tj. vybírání popela se zbytky paliva z přikládací komory a roztápění pomocí třísek) tak v provozu zcela odpadá – lze vyjádřit v úspoře času stráveného obsluhou: 5-10 minut denně představuje 20-40 hod/rok, což lze vyjádřit částkou 4.000-8.000 Kč/rok
 • Není potřeba odstraňovat popel ze dna přikládací komory. Po šikmých stěnách dna se popel průběžně sesouvá do spalovací komory.
 • Dlouhá doba hoření (až 8 h na redukovaný výkon).
 • Vodorovná přikládací dvířka jsou ideální pro obsluhu a umožňují snadné přikládání sypkých paliv (štěpky, malých briket, pilin apod.).
 • Vzhledem ke kvalitnímu spalování obvykle stačí provádět odstraňování popela v průměru jednou za 2 týdny provozu. Propracovaná konstrukce kotle umožňuje snadné a časově nenáročné odstraňování popela a čištění výměníku. Nutnost ručního čištění hlavního zadního spalinového výměníku umožňují pohyblivé turbulátory, ovládané pákou na boku kotle (volitelné příslušenství)
 • Výkonný odtahový ventilátor společně s odsávací štěrbinou v přikládacím otvoru zabezpečují, že nedochází k zakuřování kotelny při přikládání a zátopu.
 • Odtahový ventilátor omezuje na minimum prašnost při odstraňování popela a čištění kotle.
 • Průzor keramickým sklem umožňuje obsluze snadno kontrolovat stav hoření a pomocí jednoduché regulace sekundárního vzduchu vylepšit spalování. S lambda sondou (volitelné příslušenství) a řídícím modulem probíhá regulace sekundárního vzduchu automaticky.
 • Kotel lze (omezeně) provozovat i při výpadku elektrického proudu pouze na komínový tah

Automatické řídící jednotky ecoMAX

Sofistikovaný řídící program regulátoru umožňuje přímo nastavit požadovaný výkon kotle v procentech a regulovat kotel kontinuálním provozem. Rozsah možného nastavení výkonu závisí na typu instalovaného kotle. Nastavení nižšího výkonu než 100 % zajistí dlouhou dobu hoření v kotli, při srovnatelné kvalitě spalování, jako když je výkon nastaven na 100 %.

Toto řešení umožňuje provozovat kotel na nižších výkonech (důležité zejména v přechodném období) a také instalaci menšího objemu akumulační nádrže, což vede k finanční úspoře a také k úspoře prostoru.

Regulátor také vyhodnocuje hodnoty O2 naměřené lambda sondou (pokud je instalována) a na základě toho řídí servopohon clony primárního, sekundárního a předsoušecího vzduchu, tak aby udržel nastavenou hodnotu zbytkového O2.

Po připojení rozšiřujícího modulu pro obsluhu hořáku na pelety řídí tento regulátor také provoz hořáku a proces spalování pelet, kdy plynule moduluje výkon hořáku v celém jeho rozsahu a tím udržuje požadovanou teplotu kotle.

 

ecoMAX 800D3

Základní řídící jednotka

 • Regulovatelný výkon 50–100 %
 • Řízení odtahového ventilátoru
 • Spalinové čidlo
 • Čerpadlo kotle
 • Řízení ohřevu akumulační nádoby: horní čidlo – info o teplotě
 • Čerpadlo směšovače: 1
 • Řízení směšovače: 1
 • Čerpadlo TUV
 • Cirkulační čerpadlo TUV
 • Podpora termostatu
 • Ekvitermní řízení
 • Letní/zimní režim
 • Časové programy
 • Havarijní termostat STB
 • Spínání dalšího zdroje
 • ecoSTER 200

 

ecoMAX 860D3 TOUCH

Příplatková řídící jednotka

 • Regulovatelný výkon 50–100 %
 • Řízení odtahového ventilátoru
 • Spalinové čidlo
 • Čerpadlo kotle
 • Řízení ohřevu akumulační nádoby: horní i spodní čidlo pro řízení aku
 • Čerpadlo směšovače: 2
 • Řízení směšovače: 2
 • Čerpadlo TUV
 • Cirkulační čerpadlo TUV
 • Podpora termostatu
 • Ekvitermní řízení
 • Letní/zimní režim
 • Časové programy
 • Havarijní termostat STB
 • Spínání dalšího zdroje
 • Řízení podavače pelet
 • Modulace výkonu peletového hořáku
 • Čidlo horních dvířek
 • ecoSTER TOUCH
 • ecoSTER X80
 • ecoSTER X40

Internetový systém ecoNET

Internetový systém ecoNET, umožňuje uživateli vzdálenou správu a monitoring kotle a topného systému. Díky tomuto systému má uživatel možnost měnit parametry kotle a topného systému, ale také nahlédnout do historie provozu kotle a topného systému, která je zobrazena na přehledném grafu.

Vzdálený přístup k regulátoru je možný ze všech zařízení, které jsou připojeny k internetu, ať už se jedná o tablet, počítač, nebo mobilní telefon. Nastavení probíhá přes internetový prohlížeč na stránce www.econet24.com nebo přes mobilní aplikaci, která je dostupná pro Android a iOS.